MOBIUS FINAL FANTASY

頭版 - 常見問題

常見問題

一般常見問題解答: 13
常見問題主目錄: [產品信息]
常見問題副目錄: [產品規格]

請問玩家暱稱最多可以輸入幾個字?

玩家暱稱最多可輸入*姓名:最長半形16個字。照遊戲內說明填寫
※無法使用符號、部分漢字。